top of page
Kim Tchang-Yeul Gallery

김창열 미술관
 
 
용도 : 미술관
위치 : 제주특별자치도 제주시 한림읍 저지예술인마을
설계 : 2013
규모 : 지상 2층, 지하 1층
연면적 : 1559.69㎡ (472.63평)
구조 : 철근콘크리트조
 
PROGRAM : Museum
LOCATION : Jeoji-Artist Valley, Hanlim-eup, Jeju-si, Jeju-do, Korea
DESIGN YEAR : 2013
FLOOR : 2F, 1BF
SIZE : 1559.69㎡ (472.63py)
STRUCTURE : Reinforced Concrete Structure
 
bottom of page